URZĘDY

::

Urząd Miasta

::

Urząd Gminny

::

Urząd Powiatowy

INSTYTUCJE

::

Organizacje

::

Edukacja

::

Zdrowie

::

Kultura

.

::

Ważne telefony

::

Zabytki

::

Ciekawostki

< strona główna

 jestes w: zdrowie > stowarzyszenia
:: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
KOŁO W PABIANICACH
ul. Moniuszki 16, tel. 215-39-84;
Pani Grażyna Kowalska; /rej.PP/

Koło terenowe organizacji o zasięgu ogólnokrajowym w Warszawie. Koło posiada osobowość prawną.Obejmuje opiekę dzieci, młodzież, osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny z powiatu Pabianic.
Dzienne Centrum Aktywności prowadzi:
- zajęcia rehabilitacyjne
- terapię zajęciową
- muzykoterapię
- imprezy okolicznościowe
- punkt konsultacyjny dla rodzin
- turnusy rehabilitacyjno - wypoczynkowe
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

:: STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ
W PABIANICACH
ul. Dąbrowskiego 46, tel. 215-75-79, tel. kom. 0601-101-951;

Pani Elżbieta Ruta; /rej.PP/

:: STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NARZĄDU RUCHU W PABIANICACH
ul. Św. Jana 27, tel. 213-16-04;
Pani Bożena Ponińska; /rej.PP/

Celem Stowarzyszenia jest:
Udzielanie wszechstronnej pomocy w celu poprawy
warunków życiowych swoich członków, zwiększenie
uczestnictwa członków w życiu społecznym i kulturalnym.
Wzbudzanie zainteresowania osób zdrowych problemami osób niepełnosprawnych.


:: POLSKI ZWIAZEK NIEWIDOMYCH
KOŁO W PABIANICACH
ul. Pułaskiego 17, tel. 215-71-82;

Przewodniczaca Zarządu Koła Pani Jadwiga Bobowiak,
pon., Piątki godz. 10-12, środy godz. 14-16; /rej.PP/


:: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
/ DLA OSÓB Z PROBLEMAMI PSYCHICZNYMI/
W PABIANICACH
ul. Jana Pawła II 68, tel. 214-92-10;
kierownik Pani Anna Ornaf; /przy MOPS/


Nasza placówka jest Ośrodkiem wsparcia dla osób leczących się i pozostających w kontakcie z Poradnią Zdrowia Psychicznego. W naszych działaniach nastawiamy się na pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi w celu podtrzymania efektów terapii leczenia szpitalnego oraz integracji ze środowiskiem lokalnym. Staramy się również wspierać użytkowników Domu w rozwijaniu umiejętności samopomocy i w ich dążeniach do usamodzielnienia się. Naszym podopiecznym oferujemy opiekę w formie kontaktu indywidualnego z terapeutą, psychologiem, pracownikiem socjalnym, pedagogiem, pielęgniarką.
W zależności od zainteresowań i możliwości chorego proponujemy udział w:
- treningach umiejętności społecznych
- terapii zajęciowej
- zajęciach kulturalno-rekreacyjnych
Proponujemy również pomoc w postaci poradnictwa i wsparcia rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.
Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót i niedziel w godz. 7.30 - 16.30


:: STOWARZYSZENIE OŚRODEK KULTURY
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
"ORATORIUM" W PABIANICACH
ul. Jana Pawła II 46, tel. 215-89-99;
dyrektor ks. Mariusz Wojturski; /rej.PP/


:: WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
PRZY "ORATORIUM"
ul. Jana Pawła II 46, tel. 213-91-00;
Pani Bronisława Harysym; /przy MOPS/

Celem działania WTZ jest rehabilitacja zmierzająca do rozwoju każdego uczestnika w sferze społecznej i zawodowej.
Cele te są realizowane poprzez:
terapię zajęciową - rozwój podstawowych lub specjalistycznych umiejętności zawodowych
tj. prowadzenie zajęć umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej oraz szkolenia zawodowego.
Terapia prowadzona jest w następujących działach:
- pracownia makramy
- pracownia wyrobów ze skóry
- pracownia stolarska
- pracownia dziewiarska
- pracownia plastyczna
- pracownia krawiecka
- pracownia gospodarstwa domowego
trening umiejętności społecznych, który obejmuje m.in.:
- trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej
- trening budżetowy
- trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich
- trenig przygotowania do podjecia pracy
logoterapię i terapię pedagogiczną muzykoterapię opiekę pracownika socjalnego zajęcia rekreacyjne i sportowe zajęcia komputerowe opiekę pielęgniarską.
Pracownicy współpracują z rodzicami uczestników w celu zintegrowania działań na rzecz przystosowania ich do samodzielnego życia, informując  ich o postępach w pracy, zachowaniu i problemach.
Warsztat współpracuje z lokalną społecznością miasta i powiatu. Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach jest placówką zapewniającą  osobom niepełnosprawnym możliwość rozwoju osobistego i społecznego. Placówka nasza stanowi bardzo skuteczną formę kształcenia zawodowego,
przysposobienia do pracy i rehabilitacji społecznej.

:: ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
PRZY "ORATORIUM"
ul. Jana Pawła II 46, tel. 227-13-63;
Pan Michał Kobyłecki
>zobacz więcej>

:: DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ul. Jana Pawła II 46, tel. 215-53-11;

Pani Hanna Rokuszewska; /przy MOPS/

:: STOWARZYSZENIE "RAZEM" PRZY DZIENNYM
OŚRODKU ADAPTACYJNYM
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ul. Jana Pawła II 46, tel. 214-73-29;

Prezes Stowarzyszenia Pani Małgorzata Knap
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz polepszenia
bytu osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin, zapobieganie alienacji społecznej osób niepełnosprawnych i realizowanie zasady równości szans tych osóbw społeczeństwie.

FIRMY

::

Banki
:: Dom
:: Nieruchomości
:: Ochrona Mienia
:: Reklama
:: Motoryzacja
:: Komputery
:: Ubezpieczenia
:: Zwierzęta
:: Hipermarkety
:: Sport i Rekreacja
:: Zdrowie i Uroda

::

Rozrywka i Turystyka
:: Komunikacja