URZĘDY

::

Urząd Miasta

::

Urząd Gminny

::

Urząd Powiatowy

INSTYTUCJE

::

Organizacje

::

Edukacja

::

Zdrowie

::

Kultura

.

::

Ważne telefony

::

Zabytki

::

Ciekawostki

< strona główna

 jestes w: edukacja > szkoły i przewdszkola speclalne

:: PRZEDSZKOLA ::
[zdjęcia zrobione w Przedszkolu Miejskim nr 11]

:: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11
/Z GRUPAMI INTEGRACYJNYMI/

ul. Św. Jana 28, tel. 215-26-62;
dyrektor Pani Teresa Sobala
   Specyfika Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Pabianicach to integracja oraz szeroko pojęta współpraca ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza  z rodzicami dzieci. Przedszkole prowadzi grupy integracyjne w oparciu o autorski program innowacyjny - przyjmuje dzieci zdrowe oraz dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego w systemie integracyjnym (z Zespołem Downa, słabo słyszące, z porażeniem mózgowym, nadpobudliwe psycho - ruchowo, autystyczne, z padaczką).
Oprócz nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnia także specjalistów   wspierających rozwój dzieci: psychologa, logopedę i rehabilitanta ruchowego.
Mocne strony pracy przedszkola:wysoki poziom nauczania i uznane osiągnięcia w prowadzonej działalności dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej, zwłaszcza w sferze integracji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych poszukiwanie nowych i nowatorskich form i metod pracy z dzieckiem aktywna współpraca z szeroko pojętym środowiskiem działania promujące przedszkole w środowisku lokalnym bardzo dobra opinia przedszkola wśród rodziców i instytucji współpracujących przyjazny, sprzyjający rozwojowi dziecka klimat pracy i bardzo dobre relacje dzieci - rodzice - dyrektor - nauczyciele działania w zakresie diagnozowania oczekiwań klientów przedszkola oraz mierzenie jakości pracy - przy czynnym zaangażowaniu
nauczycieli.

:: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 16
/Z GRUPAMI INTEGRACYJNYMI/

ul. Bugaj 58, tel. 215-95-11;
dyrektor Pani Bożena Lech
 
Przedszkole zajmuje duży wolnostojący budynek na osiedlu Bugaj. Dzieci uczęszczają do 8 grup. W tym są grupy integracyjne i jeden oddział specjalny. Do grup integracyjnych i do oddziału specjalnego
(dzieci upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym głębokim) przyjmowane są dzieci na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia w integracji lub o kształceniu specjalnym.
Przyjmowane są również dzieci niechodzące i na wózkach. Dzieci o specjalnych potrzebach mogą uczęszczać od 3 do 10 roku życia. Dzieci specjalnej troski wymagają wzmożonych oddziaływań rewalidacyjnych oraz wzmożonej stymulacji wielozmysłowej we wszystkich sferach rozwoju, dlatego staramy się  stworzyć warunki na miarę ich możliwości.
Zatrudniamy nauczycieli specjalistów (oligofrenopedagog, surdopedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant ruchowy).
Architektonicznie dostosowaliśmy budynek do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
Wykorzystujemy środki dydaktyczne umożliwiające rozwój i pobudzenia wszystkich zmysłów.
Stosujemy specjalistyczne metody pracy (MiCH. Knillów, F. Affolter, G. Domana).
Dzieci niepełnosprawne biorą udział we wszystkich
uroczystościach, imprezach, zabawach, wycieczkach
organizowanych w placówce wspólnie z dziećmi zdrowymi.
Ich niepełnosprawność nie jest przeszkodą w uczestniczeniu w życiu przedszkola.
)
:: SZKOŁY::

:: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
ul. Pułaskiego 32, tel. 215-24-83;

dyrektor Pani Mariola Talar

:: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH SPECJALNYCH
ul. Grota Roweckiego 1b, tel. 215-72-16;
dyrektor Pani Bożena Bulzacka

:: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9
/Z KLASAMI INTEGRACYJNYMI/
ul. Partyzancka 56A, tel. 215-28-46;

dyrektor Pan H. Adamkiewicz
 
Szkoła Podstawowa nr 9 z oddziałami integracyjnymi w Pabianicach
mieści się przy ul. Partyzanckiej 56A. W roku 2003 tj. 85 lat od chwili powołania szkoły do życia, uczy się w niej 312 uczniów, z czego 23 to dzieci niepełnosprawne.
Są wśród nich niepełnosprawni ruchowo, poruszający się na wózkach, autystycy, z upośledzeniami sprzężonymi oraz tacy, z którymi jest możliwy kontakt jedynie przy pomocy komputera ze specjalistycznym oprzyrządowaniem.
Obecnie zatrudnionych jest w szkole 24 pedagogów, z czego większość ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej.
Szkoła liczy 12 oddziałów, w tym 5 to oddziały integracyjne.
Naszą dewizą jest otwartość na potrzeby drugiego człowieka.
Dzieci pełnosprawne w obcowaniu z niepełnosprawnymi rówieśnikami
uczą się: większej tolerancji wobec innych akceptowania niepełnosprawności odpowiedzialności i życzliwości wobec innych otwartości mają większą świadomość tego, że nie wszyscy są tacy sami dostrzegają ograniczenia w samodzielności swoich kolegów i troszczą się o nich uczą się wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu własnych trudności.
Dzieci niepełnosprawne obserwując na co dzień pełnosprawnych rówieśników: starają się im dorównać, mobilizując się do większego wysiłku nabierają większej pewności siebie, dowartościowują się zapominają o swoich ułomnościach odnajdują swoje miejsce na ziemi, co w przyszłości umożliwi im lepszy kontakt z innymi Przedszkole zajmuje czterokondygnacyjny budynek zaadaptowany po spalonym Domu Dziecka w centrum miasta.
Posesja posiada ogród, teren rekreacyjny do zabaw dzieci oraz pomieszczenia gospodarcze. Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną z wysokimi kwalifikacjami oraz pozostałych pracowników z predyspozycjami osobowościowymi sprzyjającymi prawidłowym kontaktom interpersonalnym z dziećmi.

FIRMY

::

Banki
:: Dom
:: Nieruchomości
:: Ochrona Mienia
:: Reklama
:: Motoryzacja
:: Komputery
:: Ubezpieczenia
:: Zwierzęta
:: Hipermarkety
:: Sport i Rekreacja
:: Zdrowie i Uroda

::

Rozrywka i Turystyka
:: Komunikacja